TDTT là gì? Nghĩa của từ tdtt

TDTT là gì?

TDTT“Thể dục thể thao” trong tiếng Việt.

TDTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TDTT“Thể dục thể thao”.

Thể dục thể thao.

Giải thích ý nghĩa của TDTT

TDTT có nghĩa “Thể dục thể thao” trong tiếng Việt.