TDTTQG là gì? Nghĩa của từ tdttqg

TDTTQG là gì?

TDTTQG“Thể dục thể thao Quốc gia” trong tiếng Việt.

TDTTQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TDTTQG“Thể dục thể thao Quốc gia”.

Thể dục thể thao Quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của TDTTQG

TDTTQG có nghĩa “Thể dục thể thao Quốc gia” trong tiếng Việt.