TDV là gì? Nghĩa của từ tdv

TDV là gì?

TDV“Trình dược viên” trong tiếng Việt.

TDV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TDV“Trình dược viên”.

Trình dược viên.

Giải thích ý nghĩa của TDV

TDV có nghĩa “Trình dược viên” trong tiếng Việt.