TEAM là gì? Nghĩa của từ team

TEAM là gì?

TEAM“Together everyone achieves more” trong tiếng Anh.

TEAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEAM“Together everyone achieves more”.

Together everyone achieves more: Cùng nhau mọi người đạt được nhiều hơn.

Giải thích ý nghĩa của TEAM

TEAM có nghĩa “Together everyone achieves more”, dịch sang tiếng Việt là “Cùng nhau mọi người đạt được nhiều hơn”.