TEAMS là gì? Nghĩa của từ teams

TEAMS là gì?

TEAMS“The East African Marine System” trong tiếng Anh.

TEAMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEAMS“The East African Marine System”.

The East African Marine System: Hệ thống biển Đông Phi.
cáp quang.

Giải thích ý nghĩa của TEAMS

TEAMS có nghĩa “The East African Marine System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống biển Đông Phi”.