TEFL là gì? Nghĩa của từ tefl

TEFL là gì?

TEFL“Teaching English as a Foreign Language” trong tiếng Anh.

TEFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEFL“Teaching English as a Foreign Language”.

Teaching English as a Foreign Language: Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ.

Giải thích ý nghĩa của TEFL

TEFL có nghĩa “Teaching English as a Foreign Language”, dịch sang tiếng Việt là “Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ”.