TEL là gì? Nghĩa của từ tel

TEL là gì?

TEL“Transporter, Erector and Launcher” trong tiếng Anh.

TEL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEL“Transporter, Erector and Launcher”.

Transporter, Erector and Launcher: Người vận chuyển, Người dựng và Người khởi động.

Một số kiểu TEL viết tắt khác:

Telugu language: Ngôn ngữ Telugu.
mã ISO 639-2: tel.

Giải thích ý nghĩa của TEL

TEL có nghĩa “Transporter, Erector and Launcher”, dịch sang tiếng Việt là “Người vận chuyển, Người dựng và Người khởi động”.