TELE là gì? Nghĩa của từ tele

TELE là gì?

TELE“Technology-Enriched Learning Environment” trong tiếng Anh.

TELE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TELE“Technology-Enriched Learning Environment”.

Technology-Enriched Learning Environment: Môi trường học tập phong phú về công nghệ.

Một số kiểu TELE viết tắt khác:

Thomson-East Coast line Extension: Mở rộng tuyến bờ biển phía đông Thomson.

Giải thích ý nghĩa của TELE

TELE có nghĩa “Technology-Enriched Learning Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường học tập phong phú về công nghệ”.