TEMO là gì? Nghĩa của từ temo

TEMO là gì?

TEMO“Training, Exercise, and Military Operations” trong tiếng Anh.

TEMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEMO“Training, Exercise, and Military Operations”.

Training, Exercise, and Military Operations: Huấn luyện, Tập thể dục và Hoạt động Quân sự.

Giải thích ý nghĩa của TEMO

TEMO có nghĩa “Training, Exercise, and Military Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Huấn luyện, Tập thể dục và Hoạt động Quân sự”.