TEMPEST là gì? Nghĩa của từ tempest

TEMPEST là gì?

TEMPEST“Telecommunications Electronics Materials Protected from Emanating Spurious Transmissions” trong tiếng Anh.

TEMPEST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEMPEST“Telecommunications Electronics Materials Protected from Emanating Spurious Transmissions”.

Telecommunications Electronics Materials Protected from Emanating Spurious Transmissions: Vật liệu điện tử viễn thông được bảo vệ khỏi phát xạ giả.

Giải thích ý nghĩa của TEMPEST

TEMPEST có nghĩa “Telecommunications Electronics Materials Protected from Emanating Spurious Transmissions”, dịch sang tiếng Việt là “Vật liệu điện tử viễn thông được bảo vệ khỏi phát xạ giả”.