TENCAP là gì? Nghĩa của từ tencap

TENCAP là gì?

TENCAP“Tactical Exploitation of National Capabilities” trong tiếng Anh.

TENCAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TENCAP“Tactical Exploitation of National Capabilities”.

Tactical Exploitation of National Capabilities: Khai thác chiến thuật các khả năng quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của TENCAP

TENCAP có nghĩa “Tactical Exploitation of National Capabilities”, dịch sang tiếng Việt là “Khai thác chiến thuật các khả năng quốc gia”.