TER là gì? Nghĩa của từ ter

TER là gì?

TER“Tertiary Entrance Rank” trong tiếng Anh.

TER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TER“Tertiary Entrance Rank”.

Tertiary Entrance Rank: Xếp hạng đầu vào bậc đại học.

Một số kiểu TER viết tắt khác:

Train Express Regional: Tàu tốc hành khu vực.

Texas Emergency Reserve: Khu bảo tồn khẩn cấp Texas.

Triple Ejector Rack: Giá đỡ ba đầu phun.

Trump Entertainment Resorts: Khu nghỉ dưỡng giải trí Trump.

Total Expense Ratio: Tỷ lệ tổng chi phí.

Texas Electric Railway: Đường sắt điện Texas.

That's Entertainment Records: Đó là Hồ sơ giải trí.

Target Emission Rate: Tỷ lệ phát thải mục tiêu.

The Exodus Road: Đường Exodus.

The Environment Report: Báo cáo Môi trường.

Thermonuclear Experimental Reactor: Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch.

Giải thích ý nghĩa của TER

TER có nghĩa “Tertiary Entrance Rank”, dịch sang tiếng Việt là “Xếp hạng đầu vào bậc đại học”.