TESP là gì? Nghĩa của từ tesp

TESP là gì?

TESP“Tuvalu Education Strategic Plan” trong tiếng Anh.

TESP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TESP“Tuvalu Education Strategic Plan”.

Tuvalu Education Strategic Plan: Kế hoạch chiến lược giáo dục Tuvalu.

Một số kiểu TESP viết tắt khác:

TES Philippines Inc..

Team for Electronic Spin Resonance: Đội cộng hưởng quay điện tử.

Giải thích ý nghĩa của TESP

TESP có nghĩa “Tuvalu Education Strategic Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch chiến lược giáo dục Tuvalu”.