TEVES là gì? Nghĩa của từ teves

TEVES là gì?

TEVES“Tensor Vector Scalar” trong tiếng Anh.

TEVES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEVES“Tensor Vector Scalar”.

Tensor Vector Scalar: Tensor Vector vô hướng.
TeVeS, lý thuyết.

Giải thích ý nghĩa của TEVES

TEVES có nghĩa “Tensor Vector Scalar”, dịch sang tiếng Việt là “Tensor Vector vô hướng”.