TF2 là gì? Nghĩa của từ tf2

TF2 là gì?

TF2“Team Fortress 2” trong tiếng Anh.

TF2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TF2“Team Fortress 2”.

Team Fortress 2: Đội pháo đài 2.

Giải thích ý nghĩa của TF2

TF2 có nghĩa “Team Fortress 2”, dịch sang tiếng Việt là “Đội pháo đài 2”.