TFT là gì? Nghĩa của từ tft

TFT là gì?

TFT“Thin-Film Transistor” trong tiếng Anh.

TFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TFT“Thin-Film Transistor”.

Thin-Film Transistor: Bóng bán dẫn màng mỏng.

Giải thích ý nghĩa của TFT

TFT có nghĩa “Thin-Film Transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Bóng bán dẫn màng mỏng”.