TGĐ là gì? Nghĩa của từ tgđ

TGĐ là gì?

TGĐ“Tổng giám đốc” trong tiếng Việt.

TGĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGĐ“Tổng giám đốc”.

Tổng giám đốc.

Giải thích ý nghĩa của TGĐ

TGĐ có nghĩa “Tổng giám đốc” trong tiếng Việt.