TGIF là gì? Nghĩa của từ tgif

TGIF là gì?

TGIF“Thank God It's Friday, Toes Go In First” trong tiếng Anh.

TGIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGIF“Thank God It's Friday, Toes Go In First”.

Thank God It's Friday, Toes Go In First: Cảm ơn Chúa, Hôm nay là Thứ Sáu, Ngón chân đi trước.

Giải thích ý nghĩa của TGIF

TGIF có nghĩa “Thank God It's Friday, Toes Go In First”, dịch sang tiếng Việt là “Cảm ơn Chúa, Hôm nay là Thứ Sáu, Ngón chân đi trước”.