THCB là gì? Nghĩa của từ thcb

THCB là gì?

THCB“Trung học chuyên ban” trong tiếng Việt.

THCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THCB“Trung học chuyên ban”.

Trung học chuyên ban.

Giải thích ý nghĩa của THCB

THCB có nghĩa “Trung học chuyên ban” trong tiếng Việt.