THCN là gì? Nghĩa của từ thcn

THCN là gì?

THCN“Trung học chuyên nghiệp” trong tiếng Việt.

THCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THCN“Trung học chuyên nghiệp”.

Trung học chuyên nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của THCN

THCN có nghĩa “Trung học chuyên nghiệp” trong tiếng Việt.