THCS là gì? Nghĩa của từ thcs

THCS là gì?

THCS“Trung học cơ sở” trong tiếng Việt.

THCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THCS“Trung học cơ sở”.

Trung học cơ sở.

Giải thích ý nghĩa của THCS

THCS có nghĩa “Trung học cơ sở” trong tiếng Việt.