THCSND là gì? Nghĩa của từ thcsnd

THCSND là gì?

THCSND“Thực hiện chính sách nhà đất” trong tiếng Việt.

THCSND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THCSND“Thực hiện chính sách nhà đất”.

Thực hiện chính sách nhà đất.

Giải thích ý nghĩa của THCSND

THCSND có nghĩa “Thực hiện chính sách nhà đất” trong tiếng Việt.