THCSNĐ là gì? Nghĩa của từ thcsnđ

THCSNĐ là gì?

THCSNĐ“Thực hiện chính sách nhà đất” trong tiếng Việt.

THCSNĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THCSNĐ“Thực hiện chính sách nhà đất”.

Thực hiện chính sách nhà đất.

Giải thích ý nghĩa của THCSNĐ

THCSNĐ có nghĩa “Thực hiện chính sách nhà đất” trong tiếng Việt.