THGT là gì? Nghĩa của từ thgt

THGT là gì?

THGT“Tín hiệu giao thông” trong tiếng Việt.

THGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THGT“Tín hiệu giao thông”.

Tín hiệu giao thông.

Giải thích ý nghĩa của THGT

THGT có nghĩa “Tín hiệu giao thông” trong tiếng Việt.