THKTS là gì? Nghĩa của từ thkts

THKTS là gì?

THKTS“Truyền hình kỹ thuật số” trong tiếng Việt.

THKTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THKTS“Truyền hình kỹ thuật số”.

Truyền hình kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của THKTS

THKTS có nghĩa “Truyền hình kỹ thuật số” trong tiếng Việt.