THKTSMĐ là gì? Nghĩa của từ thktsmđ

THKTSMĐ là gì?

THKTSMĐ“Truyền hình kỹ thuật số mặt đất” trong tiếng Việt.

THKTSMĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THKTSMĐ“Truyền hình kỹ thuật số mặt đất”.

Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.

Giải thích ý nghĩa của THKTSMĐ

THKTSMĐ có nghĩa “Truyền hình kỹ thuật số mặt đất” trong tiếng Việt.