THPT là gì? Nghĩa của từ thpt

THPT là gì?

THPT“Trung học phổ thông” trong tiếng Việt.

THPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THPT“Trung học phổ thông”.

Trung học phổ thông.

Giải thích ý nghĩa của THPT

THPT có nghĩa “Trung học phổ thông” trong tiếng Việt.