THQG là gì? Nghĩa của từ thqg

THQG là gì?

THQG“Thương hiệu quốc gia” trong tiếng Việt.

THQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THQG“Thương hiệu quốc gia”.

Thương hiệu quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của THQG

THQG có nghĩa “Thương hiệu quốc gia” trong tiếng Việt.