THS là gì? Nghĩa của từ ths

THS là gì?

THS“Tín hiệu số” trong tiếng Việt.

THS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THS“Tín hiệu số”.

Tín hiệu số.

Giải thích ý nghĩa của THS

THS có nghĩa “Tín hiệu số” trong tiếng Việt.