THSU là gì? Nghĩa của từ thsu

THSU là gì?

THSU“Texas Health and Science University” trong tiếng Anh.

THSU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THSU“Texas Health and Science University”.

Texas Health and Science University: Đại học Khoa học và Sức khỏe Texas.

Giải thích ý nghĩa của THSU

THSU có nghĩa “Texas Health and Science University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Khoa học và Sức khỏe Texas”.