THTT là gì? Nghĩa của từ thtt

THTT là gì?

THTT“Truyền hình trực tiếp” trong tiếng Việt.

THTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THTT“Truyền hình trực tiếp”.

Truyền hình trực tiếp.

Giải thích ý nghĩa của THTT

THTT có nghĩa “Truyền hình trực tiếp” trong tiếng Việt.