THVN là gì? Nghĩa của từ thvn

THVN là gì?

THVN“Truyền hình Việt Nam” trong tiếng Việt.

THVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THVN“Truyền hình Việt Nam”.

Truyền hình Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của THVN

THVN có nghĩa “Truyền hình Việt Nam” trong tiếng Việt.