TIA là gì? Nghĩa của từ tia

TIA là gì?

TIA“Transient Ischemic Attack” trong tiếng Anh.

TIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIA“Transient Ischemic Attack”.

Transient Ischemic Attack: Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua.

Một số kiểu TIA viết tắt khác:

Total Information Awareness: Tổng số nhận thức về thông tin.

Giải thích ý nghĩa của TIA

TIA có nghĩa “Transient Ischemic Attack”, dịch sang tiếng Việt là “Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua”.