TIAA-CREF là gì? Nghĩa của từ tiaa-cref

TIAA-CREF là gì?

TIAA-CREF“Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund” trong tiếng Anh.

TIAA-CREF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIAA-CREF“Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund”.

Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund: Hiệp hội bảo hiểm giáo viên và hàng năm - Quỹ cổ phần hưu trí của trường đại học.

Giải thích ý nghĩa của TIAA-CREF

TIAA-CREF có nghĩa “Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bảo hiểm giáo viên và hàng năm - Quỹ cổ phần hưu trí của trường đại học”.