TIALD là gì? Nghĩa của từ tiald

TIALD là gì?

TIALD“Thermal Imaging and Airborne Laser Designation” trong tiếng Anh.

TIALD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIALD“Thermal Imaging and Airborne Laser Designation”.

Thermal Imaging and Airborne Laser Designation: Hình ảnh nhiệt và chỉ định laser trong không khí.

Giải thích ý nghĩa của TIALD

TIALD có nghĩa “Thermal Imaging and Airborne Laser Designation”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh nhiệt và chỉ định laser trong không khí”.