TIC là gì? Nghĩa của từ tic

TIC là gì?

TIC“Troops In Contact” trong tiếng Anh.

TIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIC“Troops In Contact”.

Troops In Contact: Quân đội đang liên lạc.

Giải thích ý nghĩa của TIC

TIC có nghĩa “Troops In Contact”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đội đang liên lạc”.