TIGERS là gì? Nghĩa của từ tigers

TIGERS là gì?

TIGERS“Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing System” trong tiếng Anh.

TIGERS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIGERS“Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing System”.

Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing System: Hệ thống tham khảo và mã hóa địa lý được tích hợp theo chủ đề.

Giải thích ý nghĩa của TIGERS

TIGERS có nghĩa “Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tham khảo và mã hóa địa lý được tích hợp theo chủ đề”.