TIP là gì? Nghĩa của từ tip

TIP là gì?

TIP“Thermal Identification Panel” trong tiếng Anh.

TIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIP“Thermal Identification Panel”.

Thermal Identification Panel: Bảng nhận dạng nhiệt.

Giải thích ý nghĩa của TIP

TIP có nghĩa “Thermal Identification Panel”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng nhận dạng nhiệt”.