TITS là gì? Nghĩa của từ tits

TITS là gì?

TITS“Toes in the Sand” trong tiếng Anh.

TITS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TITS“Toes in the Sand”.

Toes in the Sand: Ngón chân trên cát.

Giải thích ý nghĩa của TITS

TITS có nghĩa “Toes in the Sand”, dịch sang tiếng Việt là “Ngón chân trên cát”.