TJD là gì? Nghĩa của từ tjd

TJD là gì?

TJD“Truncated Julian Day” trong tiếng Anh.

TJD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TJD“Truncated Julian Day”.

Truncated Julian Day: Ngày Julian bị cắt ngắn.

Giải thích ý nghĩa của TJD

TJD có nghĩa “Truncated Julian Day”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày Julian bị cắt ngắn”.