TKCN là gì? Nghĩa của từ tkcn

TKCN là gì?

TKCN“Tìm kiếm cứu nạn” trong tiếng Việt.

TKCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TKCN“Tìm kiếm cứu nạn”.

Tìm kiếm cứu nạn.

Giải thích ý nghĩa của TKCN

TKCN có nghĩa “Tìm kiếm cứu nạn” trong tiếng Việt.