TL;DR là gì? Nghĩa của từ tl;dr

TL;DR là gì?

TL;DR“Too long, didn't read” trong tiếng Anh.

TL;DR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TL;DR“Too long, didn't read”.

Too long, didn't read: Quá lâu, không đọc.

Giải thích ý nghĩa của TL;DR

TL;DR có nghĩa “Too long, didn't read”, dịch sang tiếng Việt là “Quá lâu, không đọc”.