TLPM là gì? Nghĩa của từ tlpm

TLPM là gì?

TLPM“T1 Line Performance Monitor” trong tiếng Anh.

TLPM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TLPM“T1 Line Performance Monitor”.

T1 Line Performance Monitor: Màn hình hiệu suất dòng T1.

Giải thích ý nghĩa của TLPM

TLPM có nghĩa “T1 Line Performance Monitor”, dịch sang tiếng Việt là “Màn hình hiệu suất dòng T1”.