TMCP là gì? Nghĩa của từ tmcp

TMCP là gì?

TMCP“Thương mại cổ phần” trong tiếng Việt.

TMCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TMCP“Thương mại cổ phần”.

Thương mại cổ phần.

Giải thích ý nghĩa của TMCP

TMCP có nghĩa “Thương mại cổ phần” trong tiếng Việt.