TMĐT là gì? Nghĩa của từ tmđt

TMĐT là gì?

TMĐT“Thương mại điện tử” trong tiếng Việt.

TMĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TMĐT“Thương mại điện tử”.

Thương mại điện tử.

Giải thích ý nghĩa của TMĐT

TMĐT có nghĩa “Thương mại điện tử” trong tiếng Việt.