TMN là gì? Nghĩa của từ tmn

TMN là gì?

TMN“Thép Miền Nam” trong tiếng Việt.

TMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TMN“Thép Miền Nam”.

Thép Miền Nam.

Giải thích ý nghĩa của TMN

TMN có nghĩa “Thép Miền Nam” trong tiếng Việt.