TNCN là gì? Nghĩa của từ tncn

TNCN là gì?

TNCN“Thu nhập cá nhân” trong tiếng Việt.

TNCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNCN“Thu nhập cá nhân”.

Thu nhập cá nhân.

Giải thích ý nghĩa của TNCN

TNCN có nghĩa “Thu nhập cá nhân” trong tiếng Việt.