TNCS là gì? Nghĩa của từ tncs

TNCS là gì?

TNCS“Thanh niên Cộng sản” trong tiếng Việt.

TNCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNCS“Thanh niên Cộng sản”.

Thanh niên Cộng sản.

Giải thích ý nghĩa của TNCS

TNCS có nghĩa “Thanh niên Cộng sản” trong tiếng Việt.