TNDN là gì? Nghĩa của từ tndn

TNDN là gì?

TNDN“Thu nhập doanh nghiệp” trong tiếng Việt.

TNDN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNDN“Thu nhập doanh nghiệp”.

Thu nhập doanh nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của TNDN

TNDN có nghĩa “Thu nhập doanh nghiệp” trong tiếng Việt.