TNHH là gì? Nghĩa của từ tnhh

TNHH là gì?

TNHH“Trách nhiệm hữu hạn” trong tiếng Việt.

TNHH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNHH“Trách nhiệm hữu hạn”.

Trách nhiệm hữu hạn.

Giải thích ý nghĩa của TNHH

TNHH có nghĩa “Trách nhiệm hữu hạn” trong tiếng Việt.